آزمون های روانکاری گریس زیپ

بخش اول آزمون های فیزیکی و شیمیایی برای تعیین روانکاری گریس ها منجمله گریس نسوز لیتیم زیپ:مهمترین آزمون های فیزیکی شیمیائی که برای تعیین خصوصیات روانکاری(تریبولوژیکی) گریس ها و گریس زیپ و به منظور انتخاب گریس متناسب با شرایط کاربرد ضروری هستند.عبارتند از:۱-بوی گریس(odor):معمولا هر گریس دارای بوی ...