گریس لیتیم زیپ

مزیت ها مشخصات پايه غليظ كننده نقطه قطره شدن رنگ نفوذپذيری پس از كار روش آزمون _ ASTM D566 بصری ASTM D217 درجه 1 NLG صابون لیتیم 190-200 کرم رنگ تا قهوه ای روشن 310-340 درجه 2 NLGI صابون لیتیم 190-200 کرم رنگ تا قهوه ای روشن 265-295 درجه 3 NLGI صابون لیتیم 190-200 کرم […]...